Mateřská škola Divišov
MŠ Divišovokres Benešov

Moto: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy...

Omlouvání

Omlouvání dětí - předškoláků (plnící povinné předškolní vzdělávání)

Uvolňování a omlouvání dítěte plnícího povinnou školní docházku v MŠ

Podmínky pro uvolňování dítěte z výchovně vzdělávacího procesu a omlouvání neúčasti dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu MŠ s plněním povinné školní docházky:

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte – ústně pí.uč., písemně – absence delší více než týden, e -mailem, nebo na tel. 317 855 201, 739 035 544  nebo SMS  727 952 001- odl.pracoviště.
 • Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců dítěte.
 • Při dlouhodobé absenci známé předem, MŠ vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu - absence (např. rodinné důvody, rodinné, ozdravné rekreace apod.).
 • V době jakýchkoli školních prázdnin zákonný zástupce dítě neomlouvá písemně, pouze ústně.
 • Omluvenku zkontroluje přítomná učitelka a podepíše ji.
 • Absenci dítěte omlouvají zákonní zástupci dítěte.
 • Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě na žádost jeho zákonného zástupce a jeho vyzvednutí v MŠ (popř. dle dohody o zastupování) zcela nebo z části dne.
 • Odhlášení stravného musí zákonný zástupce odhlásit telefonicky nebo písemně nejpozději do 8:15 hod. dne, ve kterém nebude dítě přítomno.
 • V odůvodněných případech může MŠ požadovat potvrzení o zdravotním stavu od lékaře / infekční choroby apod./.
 • Za omluvitelnou absenci dítěte se považuje návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné nebo osobní důvody.
 • Nemůže-li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou, doba delší než tři dny, požádají s předstihem zákonní zástupci písemnou formou o jeho uvolnění z MŠ, ředitelku MŠ. Důvod uvolnění musí být na žádosti jasně uveden.
 • Neomluvená absence je považována za závažné porušení školního řádu.
 • V případě, že neomluvená nepřítomnost dítěte přesáhne 100 hodin, ředitelka MŠ zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému  úřadu.